Zadłużenie czynszowe wzrasta

927

To tendencja, która utrzymuje się w całej Polsce. A jak jest na naszym rodzimym podwórku? Ponad 110 milionów złotych wynoszą zaległości czynszowe wałbrzyszan wobec gminy Wałbrzych. Poziom zadłużenia wynika z braku aktywnej polityki mieszkaniowej gminy przez kilkanaście lat.

Ostatnie trzy lata to szereg programów i udogodnień dla mieszkańców, pozwalających zredukować zadłużenie. Do tej pory aktywnej polityki nie było, stąd rosnące zadłużenie, również za naliczane do faktycznego stanu zadłużenia odsetki. Istotnym czynnikiem jest również systematyczny spadek liczby ludności Wałbrzycha, czy to ze względu na śmierć najemców czy wyjazdy. Część spraw związanych z zadłużeniem wyjaśniania jest od niedawna – mówi Arkadiusz Grudzień, asystent prezydenta Wałbrzycha.

Nieradzenie sobie ze zobowiązaniami czynszowymi to sygnał pogarszającej się sytuacji finansowej wałbrzyszan. – Mówimy o substancji mieszkań komunalnych. Na nią składają się głównie mieszkania w południowych dzielnicach miasta. Są to stare kamienice na Podgórzu, Sobięcinie, Nowym Mieście, Białym Kamieniu, w Śródmieściu. Mieszkańcy w tych dzielnicach są mniej zamożni. To główny powód zadłużeń. Trudno się jednak odnieść do indywidualnych motywów niepłacenia – dodaje Arkadiusz Grudzień.

Działania windykacyjne w ostatnich latach są bardziej widoczne, a ściągalność długów o wiele większa. – Obserwujemy większą aktywność mieszkańców w okresie tych trzech lat. Mieszkańcy widzą, że miasto stara się odzyskiwać długi, część z ich umarza. Wałbrzyszanie wykazują się większą wolą w rozwiązaniu tego problemu. Oczywiście nie wszyscy, są też sytuacje zamknięcia na dialog z miastem – tłumaczy asystent prezydenta.

Mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mają możliwość rozmów z gminą Wałbrzych. Zdarza się, że zadłużenia czynszowe są umarzane bądź też rozkładane na raty. – Urząd Miejski w Wałbrzychu jest bardzo otwarty. Staramy się polubownie rozwiązywać problemy zadłużenia. W tamtym roku wpłynęło do nas 600 wniosków na łączną kwotę 2,5 miliona złotych z prośbą o rozłożenie na raty. Umorzyliśmy też część zaległości w kwocie miliona złotych. Tego rodzaju przypadki rozpatrujemy indywidualnie. Nie dotyczy to spraw, w których dług można jeszcze odzyskać. Nie ma możliwości bezpośredniego przymusu wobec osób, które zalegają z czynszem. Są oczywiście postępowania sądowe wobec takich osób, są wyroki sądów w tym zakresie. Tak też staramy się te długi wyegzekwować – mówi Arkadiusz Grudzień.

W gminie Wałbrzych prowadzone są różnorakie programy pozwalające na odpracowanie długu. Najpopularniejszym jest „Zlikwiduj swój dług”. W ciągu ostatnich trzech lat osoby, które zgłosiły się do tego programu odpracowały łącznie 3 miliony złotych. Wdrożony został również program „Nasz Nowy Dom”, w trakcie którego wybudowano ponad 200 mieszkań komunalnych. W ubiegłym roku wyremontowano około 300 mieszkań socjalnych. W tym roku planowane są podobne przedsięwzięcia. Gmina za pośrednictwem MOPSu udzieliła mieszkańcóm pomocy w formie dodatków mieszkaniowych na prawie 5,2 miliona złotych. Skorzystało z tego 4 tysiące 800 rodzin.