Zbliża się VII edycja Biegu Niepodległości

567

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji tradycyjnie 11 listopada organizuje Bieg Niepodległości.

Poniżej prezentujemy program oraz regulamin VII  Biegu Niepodległości:

PROGRAM IMPREZY

Zapisy : 12.30 – 14.00 – Wieża Ratuszowa

Wspólny start : 14.30- Rynek Świdnicki /obok Wieży Ratuszowej/

Trasa biegu: Rynek – Grodzka, Zamkowa, Kotlarska, Rynek, Długa, Daleka, Pułaskiego, Rynek .
/3 okrążenia/ – długość okrążenia= 1.250 m – razem długość biegu= 3.750 m

Przewidywane zakończenie biegu : 15.15

Dla 650 uczestników przewidziane są pamiątkowe czapeczki i medale. Wśród wszystkich uczestników rozlosujemy nagrody. W czasie imprezy bezpłatne konsultacje dietetyka połączone z pomiarami tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej w organizmie

Losowanie nagród: 15.15-16.00

REGULAMIN IMPREZY

1. Udział w imprezie jest bezpłatny. Bieg ma charakter rekreacyjny.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
3. Osobom przebywającym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren:
– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów ( narzędzi)
– materiałów wybuchowych, pirotechnicznych
– napojów alkoholowych
– środków odurzających lub substancji psychotropowych
4. Spożywanie alkoholu podczas imprezy jest niedozwolone – klasyfikowane będzie jako spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i traktowane jako naruszenie prawa.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na imprezę w przypadkach określonych przepisami prawa.
6. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony, służb porządkowych i organizatora,
7. Uczestnik ma obowiązek wylegitymować się przed pracownikiem ochrony na jego żądanie.
8. Czynności ujęte w pkt. 5 i 7 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy .
10. Organizator zapewnia działanie punktu pomocy medycznej włącznie z zabezpieczeniem karetki pogotowi medycznego ( na wezwanie)
11. Każda osoba , która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy, przez służby porządkowe , każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia.
13. Osoby wchodzące na teren imprezy winne zaakceptować przepisy porządkowe dotyczące tego terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatyczną ich bezwzględną akceptację.