Zarząd powiatu otrzymał absolutorium

493

Pomimo dużego reżimu udało się wykonać parę naprawdę ważnych przedsięwzięć, a wynik finansowy w postaci nadwyżki 5 mln jest dowodem tego, że zarząd dbał o to, by reżim wydatkowania środków był na odpowiednim poziomie. Wykonanie wydatków podobnie jak w przypadku dochodów praktycznie utrzymywało się w okolicach 100% – podsumował dziś na sesji Rady Powiatu realizację budżetu za 2014 rok starosta świdnicki Piotr Fedorowicz. Z tym pozytywnym wynikiem nie do końca zgadzali się radni z opozycji, zwracając uwagę na konieczność przyjęcia w ubiegłym roku planu naprawczego oraz na bardzo niską sprzedaż majątków, bo zaledwie 15,3 % przyjętego planu. Ostatecznie radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium 18 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi.

Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego tuż po godz. 15.00, a jednym z ważniejszych jej punktów było przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2014 rok przedstawił starosta świdnicki Piotr Fedorowicz, który zwrócił uwagę na wielokrotne w ciągu roku zmiany dotyczące środków finansowych powiatu świdnickiego. W roku 2014 budżet wykonywały dwa zarządy, w poprzedniej kadencji pod przewodnictwem Zygmunta Worsy, a w nowej kadencji – Piotra Fedorowicza. – Ostateczne po zmianach plany dochodów zamykały się kwotą 140 mln 871 tys. zł, wydatki – 135 mln 886 tys. zł planowaną nadwyżką 4 mln 984 tys. zł – stwierdził starosta świdnicki, który wspomniał również o przyjęciu w ubiegłym roku planu naprawczego. – Nie dotyczył on roku 2014, ale potrzeba jego uchwalenia była podyktowana tym, że w latach 2014-2016 nie spełniona była relacja wskaźnika obsługi zadłużenia. Pomimo tego i wobec dużego reżimu wydatkowego 2014 roku udało się wykonać kilka istotnych przedsięwzięć. Zasadniczym była budowa siedziby Pogotowia Ratunkowego. Oczywiście sfinansowana z własnych środków pogotowia, ale też przy współudziale gmin i powiatu świdnickiego – mówił Piotr Fedorowicz. Pozostałe istotne zadania dotyczyły dróg powiatowych – ul. Bystrzyckiej w Świdnicy, miejscowości Zebrzydów, na odcinku Gola Świdnicka – Krasków oraz w Olszanach remontowanych przy dofinansowaniu z budżetu państwa i udziale gmin powiatu świdnickiego. – Wykonanie dochodów na poziomie 98,4% w kwocie 138 mln 626 tys. zł, w tym dochody bieżące w wysokości 130 mln 861 tys. zł, a w ramach tego dochody majątkowe w kwocie 7 mln 765 tys. zł – prezentował budżet 2014 roku starosta świdnicki. Ze sprzedaży majątków choć zaplanowano 3 mln 716 tys. zł udało się uzyskać niski wynik w wysokości dochodu 568 tys zł, co stanowi 15,3 % wykonanego planu. W kwestii wydatków wskaźnik wynosił 98,3% , co daje kwotę 133 mln 569 tys. zł, z czego wydatki bieżące to kwota 122 mln 300 tys. zł, wydatki majątkowe 11 mln 200 tys. zł. – Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 5 mln 57 tys. zł, z czego została rozdysponowana w kwocie 3 mln na ratę spłaty kredytu długoterminowego z 2011 roku i kwota 1 mln 919 tys. zł to rozliczenie nieplanowanego deficytu w 2013 roku. Warto dodać, że wynik na działalności bieżącej, a więc nadwyżka operacyjna wyniosła za 2014 rok około 8 mln 500 tys. zł – zauważył Piotr Fedorowicz. Na koniec 2014 roku zadłużenie powiatu wynosiło 67 mln 562 tys. zł. – Pomimo dużego reżimu udało się wykonać parę naprawdę ważnych przedsięwzięć, a wynik finansowy w postaci nadwyżki 5 mln jest dowodem tego, że zarząd dbał o to, by reżim wydatkowania środków był na odpowiednim poziomie. Wykonanie wydatków podobnie jak w przypadku dochodów praktycznie utrzymywało się w okolicach 100% – podsumował starosta świdnicki. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinią dotyczącą realizacji budżetu za 2014 rok, podobnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok. Wątpliwości, co do realizacji finansów powiatu świdnickiego mieli opozycyjni radni. Piotr Zalewski uznał budżet choć z pozytywnym wynikiem jednym z najgorszych w historii powiatu świdnickiego, o czym miała świadczyć chociażby konieczność przyjęcia programu naprawczego w 2014 roku czy niedotrzymywanie wymogów reguł finansowych. Dodatkowo radni zauważyli bardzo niską realizację sprzedaży majątkowej, co szeroko omówił radny Wojciech Murdzek. Ostatecznie Zarząd otrzymał absolutorium 18 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi.