Wypromują wsie

372

O tym, że program „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” przynosi sołectwom korzyści, przekonali się sołtysi z gminy Dobromierz w czasie ostatniego spotkania z wójtem.

12 sierpnia, wójt Jerzy Ulbin spotkał się z sołtysami gminy Dobromierz, by omówić bieżącą realizację funduszu sołeckiego, a także ustalić harmonogram wrześniowych zebrań wiejskich. Środki funduszu w dalszym ciągu przeznaczone będą na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Znowelizowana ustawa o funduszu sołeckim przewiduje, iż w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Warto dodać, że podwyższony o 10% limit zwrotu wydatków dla gmin z budżetu państwa, spowoduje iż do gmin wrócą środki w wysokości do 40% poniesionych wydatków.

W sołectwach należących do gminy Dobromierz, po zmianach jakie w maju uchwalili gminni rajcy, obniżony został m.in. próg frekwencyjny. Zgodnie z nowymi zasadami zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 15% liczby pełnoprawnych uczestników, jeżeli zebranie odbywa się w pierwszym terminie. Jeżeli zebranie odbywa się w drugim terminie liczba pełnoprawnych uczestników musi wynieść nie mniej niż 6%.

W drugiej części narady uczestniczył wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz, który przyjechał do Dobromierza by podpisać umowy w ramach programu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Stowarzyszenie ,,Aktywni Borów- Dzierzków” uzyskało w ten sposób środki finansowe na realizację zadania pn. ,,Aktywni realizują Odnowę Wsi”, które zostaną przeznaczone m.in. na montaż tablic informacyjnych oraz zakup materiałów promujących miejscowości należące do stowarzyszenia. Drugą z umów podpisał wójt Jerzy Ulbin na ,,Wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie”.
Wicemarszałek zachęcał sołtysów do aktywizacji i składania wniosków oraz podziękował stowarzyszeniom, które przystąpiły do programu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i skorzystały z pomocy, ponieważ dzięki temu województwo może pochwalić się miejscowościami, w których praca na rzecz społeczności lokalnej przynosi owocne rezultaty.