Projekty z myślą o niepełnosprawnych (FOTO)

829

,,Powiatowe Centrum Usług Społecznych” oraz ,,Zatrudnienie Wspomagane III”. Oba te projekty mają na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy i właśnie ruszają z działalnością w powiecie świdnickim. Dziś w siedzibie starostwa odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Fundacja Eudajmonia. – Mam nadzieję, że uzyskacie państwo szereg informacji na temat obu projektów – mówiła do zainteresowanych Beata Galewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Beata Galewska.

Spotkanie będzie prowadzone przez panie z fundacji Eudajmonia z Polkowic. Przez panią Martę Gawryluk, wiceprezes tej fundacji oraz panią Martę Łukasik pracownika fundacji. Nasi goście przybliżą dziś państwu temat związany  z osobami niepełnosprawnymi, które mogą się znaleźć na rynku pracy w ramach dwóch projektów. Pierwszy dotyczy zatrudnienia wspomaganego. Jest on realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast drugi projekt dotyczy asystentury na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie świdnickim i jest to projekt współfinansowany ze środków europejskiego  funduszu społecznego. Oba projekty będą realizowane na terenie naszego powiatu aż do marca  2019 roku. Jest szansa na to żeby w ramach tych projektów uzyskać osobę do pomocy i opieki nad osobą niepełnosprawną.  Drugą korzyścią jest również możliwość zatrudnienia jako osoba niepełnosprawna w charakterze asystenta. Mam nadzieję, że uzyskacie państwo szereg informacji na temat obu projektów – mówiła na początku spotkania dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Beata Galewska.

Zatrudnienie Wspomagane III
Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy. Kto może wziąć udział? Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
– posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
-zamieszkują na terenie jednego z trzech powiatów województwa dolnośląskiego: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego lub świdnickiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego
– są w wieku aktywności zawodowej ( 18-64 lata) i nie pracują,
– nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej
Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym, niepełnosprawnością sprzężoną. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2019 roku w projekcie planuje się objęć aktywizacją zawodową 45 osób z województwa dolnośląskiego i 45 osób z województwa warmińsko-mazurskiego.

Powiatowe Centrum Usług Społecznych
Głównym celem projektu jest wzrost samodzielności 52 osób z niepełnosprawnościami (26K, 26M) z terenu powiatu świdnickiego oraz aktywności społecznej i zawodowej części z nich (22K i 20M) poprzez udostępnienie i upowszechnienie miejsc świadczenia usług asystenckich (9), miejsca świadczenia dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, przygotowanie kadry asystenckiej (6K, 3M) oraz poprawę warunków funkcjonowania rodzin osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem (15K, 5M) w okresie 01.01.2017 r. – 31.03.2019 r.
Cele szczegółowe:
– Wzrost poziomu praktycznej wiedzy i umiejętności w obszarze asystentury dla osób z niepełnosprawnościami, wśród kandydatów na pełnienie funkcji asystenta.
– Zwiększenie dostępności do usług asystentury funkcjonalnej oraz specjalistycznej asystentury społecznej (w formie trenera aktywności) świadczonej na rzecz osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej gmin powiatu świdnickiego wchodzących w skład ZIT AW.
– Poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnościami  o wysokiej niesamodzielności i ich rodzin poprzez zapewnienie miejsca opieki dziennej nad osobami niesamodzielnymi.
– Wzrost gotowości opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością do kompleksowego wspierania procesu usamodzielniania ich podopiecznych.
W ramach projektu:
– 9 osób przygotowywanych  zostanie do świadczenia usług asystenckich.
– 2 osoby przygotowane zostaną do pełnienia roli Trenera Aktywności
– 42 osoby z niepełnosprawnościami skorzystają z usług asystenta funkcjonalnego w wymiarze średnio 18h/miesiąc przez 22 miesiące każdy
minimum 18 osób z niepełnosprawnościami skorzysta z usług Trenera Aktywności
– 10 osób z niepełnosprawnościami otrzyma wsparcie w formie dziennej opieki świadczonej prze 5 wykwalifikowanych terapeutów, świadczone przez okres 24 miesięcy
– 20 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych objętych zostanie wsparciem psychologicznym i całożyciowym
– utworzonych zostanie 11 miejsc świadczenia usług społecznych  które kontynuować będą wsparcie  również po zakończeniu realizacji projektu.

Uczestnicy projektu będą to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne. Projekt ukierunkowany szczególnie na osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mające problemy w poruszaniu się, osoby z zaburzeniami psychicznymi, które doświadczają barier związanych z niepełnosprawnością i sytuacją ekonomiczno-społeczną uniemożliwiających im samodzielne i aktywne życie. Adresatami wsparcia jest także 9 osób (6K, 3M) przygotowywanych do świadczenia usług asystenckich. Wśród tej grupy występować mogą osoby o bardzo zróżnicowanym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, potencjale kompetencyjnym.

foto: Daniel Gębala