Nie dopełniła obowiązku? Może stracić mandat?

644

Zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska wciąż jest prezesem spółki BMS i właścicielem udziałów o wartości ponad 346 złotych. Posiada także 1/3 udziałów w spółce Bonus. Rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy zapewnia, że prezydent zbyła swoje udziały za pośrednictwem notariusza 7 marca. O sprawdzenie informacji poprosiła wojewodę Tomasza Smolarza także posłanka PiS Anna Zalewska.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż Prezydent Miasta Świdnicy, Pani Beata Moskal- Słaniewska, w związku z wykonywaną wcześniej działalnością gospodarczą, nie dopełniła ustawowego obowiązku zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Upłynął on w dniu 7 marca 2015 roku. Na dowód okazano aktualne odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, w których obecny prezydent miasta figuruje jako prezes i 100-procentowy udziałowiec w spółce „BMS” oraz udziałowiec w spółce „Bonus”. Jeśli przyjąć, że KRS zawiera wiarygodne informacje, jest to sytuacja niezgodna z obecnymi uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z zapisów Kodeksu Wyborczego oraz Ustawy o samorządzie gminnym, co powinno skutkować odwołaniem prezydenta z pełnionej funkcji. Mieszkańcy Świdnicy podnieśli również, że Prezydent Beata Moskal– Słaniewska posiada więcej niż 10 procent udziałów w wymienionych spółkach prawa handlowego. Wątpliwości może dodatkowo budzić fakt, że liczba udziałów ujęta w odpisach KRS nie zgadza się z treścią Jej aktualnego oświadczenia majątkowego, opublikowanego w miejskim Biuletynie Informacji Publicznej. Jako Poseł na Sejm RP nie posiadam instrumentów prawnych, które pozwalałyby mi zweryfikować wiarygodność przekazanych informacji, dlatego też konieczne jest wszczęcie przez Wojewodę, jako organ nadzorczy, właściwego postępowania, które wyjaśni wszelkie wątpliwości prawne w tej sprawie – czytamy w piśmie, jakie do wojewody dolnośląskiego wystosowała Anna Zalewska.

Tymczasem rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalena Dzwonkowska zapewnia, że do żadnego zaniedbania nie doszło. Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska w dniu 7 marca br. w sobotę w kancelarii notarialnej Władysława Dudusia podpisała akt notarialny zbywając udziały w spółce „BMS” i „Bonus”. Błąd podany w oświadczeniu majątkowym dotyczący ilości posiadanych udziałów w spółce „BMS” jest omyłką, która pojawiła się już we wcześniejszych oświadczeniach i niefortunnie została powielona również teraz – nie jest to zatajenie. Sprostowanie w powyższej kwestii zostanie przygotowane w najbliższych dniach – informuje w oświadczeniu rzecznik.