Dyrektor z tytułem (FOTO)

386

Wspaniały człowiek i niezwykłe wyróżnienie – nazywany przez uczniów „Słoneczkiem”  wieloletni dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy Zenon Michalczyk odebrał tytuł „Zasłużony dla miasta Świdnicy”. 

Decyzję o nadaniu tytułu podjęła Rada Miejska w Świdnicy, a uroczyste wręczenie wyróżnienia odbyło się wczoraj w siedzibie II LO.

**************

Zenon Michalczyk po ukończeniu studiów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego i otrzymaniu tytułu magistra biologii, rozpoczął pracę jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Od 1975 roku pełnił  funkcję dyrektora tej placówki, a od 1 września 1977 roku dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ponieważ z Jego inicjatywy zostały połączone w jeden zespół II LO i Liceum dla Pracujących. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół pełnił do czasu przejścia na emeryturę, czyli do 31 grudnia 1990 roku. Nie rozstał się jednak ze szkołą i miastem, ponieważ do 31 grudnia 1999 roku pracował w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel biologii w II LO i w Liceum dla Dorosłych.

Nie ograniczał jednak swojej aktywności do pracy zawodowej. Był zaangażowany społecznie i pełnił funkcję radnego Rady Miasta w kadencji 1994-1998.

W okresie pracy pana dyrektora Zenona Michalczyka szkoła przeżywała okres swojej świetności, co było niewątpliwie zasługą pana dyrektora, a co zaowocowało także tym, że do dziś II LO jest liderem w świdnickiej oświacie. Na dobrych fundamentach idealnie buduje się kolejne piętra.

Przez cały czas swojej pracy pan Zenon Michalczyk cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zawsze uśmiechnięty i otwarty w kontaktach międzyludzkich dysponował czasem dla wszystkich, wysłuchując informacji o problemach i z niezwykłym taktem je rozwiązując.
Był człowiekiem kompromisu, potrafił w trudnych chwilach tak dla szkoły, jak i kraju wygaszać napięcia i niepotrzebne emocje. Nawet trudne lata w historii naszej ojczyzny nie zakłóciły pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Obowiązki dyrektora, nauczyciela i pedagoga lubianego i szanowanego przez uczniów, nauczycieli czy mieszkańców  naszego miasta łączył z licznymi funkcjami społecznymi. Za wybitną działalność zawodową i społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i najwyższym odznaczeniem resortowym, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pan Zenon Michalczyk był i nadal jest bardzo emocjonalnie związany ze Świdnicą, którą zawsze uważał za swoje miejsce na ziemi. I choć los rzucił go na kielecczyznę, to przywiązaniu do tego miasta daje wyraz między innymi uczestnictwem w kolejnych zjazdach absolwentów II LO, na których jest honorowym gościem, a jego przemówienia oklaskiwane są na stojąco.
Pan dyrektor Zenon Michalczyk był, jest i nadal będzie żywą legendą Zespołu Szkół Ogólnokształcących i naszego miasta. Chociaż jest z wykształcenia biologiem, słynie z wielkiego zamiłowania do poezji i złotych myśli. Był i jest nadal dla absolwentów II LO, pracowników szkoły i znajomych „Słoneczkiem” z racji uśmiechu, który niemal zawsze gości na Jego twarzy i życzliwości dla wszystkich, którzy Go otaczają.

Dyrektor Michalczyk wychował swoim przykładem doskonałą kadrę, wypuścił w świat spod swoich skrzydeł znakomitych absolwentów, którzy rozsławiają II Liceum Ogólnokształcące i miasto. Swoim następcom przekazał wartości i idee, którym powinni służyć dla dobra wszystkich.