Przybędzie ścieżek rowerowych

204

2,5 kilometra nowych ścieżek rowerowych przybędzie w Świebodzicach. Gmina realizuje kolejne, nowe zadanie, w ramach środków pozyskanych na działania związane z ograniczaniem skutków tzw. niskiej emisji. Nowe ścieżki pojawią się na ulicach: Piasta, Mieszka I, Kolejowej, Zwycięstwa, Stawowej, Świdnickiej, Park Miejski.

Koszt budowy to 2.088.244,76 zł. Zadanie ma być gotowe do sierpnia 2018 roku.

Droga dla rowerzystów będzie miała nawierzchnię mineralno-bitumiczną o szerokości 2,0 m, odróżniającą ją od przylegających chodników wykonanych z kostki betonowej. Lokalnie droga dla rowerzystów będzie oddzielona od chodnika pasem zieleni z drzewami, np. na ul. Kolejowej od skrzyżowania z Alejami Lipowymi do skrzyżowania z ul. Parkową.

Oddzielenie drogi dla rowerzystów od chodnika za pomocą pasa zieleni, jest podyktowane koniecznością zachowania starego zadrzewienia znajdującego się na pasie zieleni. W przypadku wspólnych ciągów pieszo-rowerowych (bez wyznaczania części dla ruchu rowerzystów i dla pieszych) planuje się nawierzchnię mineralno-bitumiczną o szerokości 3,0 m.

Inwestycja to kolejny element wdrażania strategii niskoemisyjnych w gminie – wchodzi w skład tego samego, dużego projektu, w którym mieści się m. in. przebudowa Placu Dworcowego na Centrum Przesiadkowe, modernizacja oświetlenia czy zakup jeszcze jednego autobusu. Gmina otrzymała na nie dofinansowanie unijne w ramach środków rozdzielanych przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wartość całego projektu to 7 433 750,56 zł, dofinansowanie wyniesie 6 110 786,96 zł.