Zapowiedź – Ostatnia sesja w Strzegomiu

509

Po raz ostatni w tym roku zbierze się Rada Miejska w Strzegomiu. Radni zadecydują o finansach gminy na 2015 rok.

W poniedziałek 29 grudnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej. Radni podejmą uchwały m.in. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzegom na lata 2014-2023, zmian budżetu gminy Strzegom na 2014 rok, ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzegom na lata 2014-2032”. Zajmą się także budżetem gminy Strzegom na 2015 rok.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

 5. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 15 grudnia 2014 r.

 6. Sprawozdanie z działalności burmistrza Strzegomia.

 7. Informacja o pracach przewodniczącego Rady Miejskiej.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2014-2023,
  b) zmian budżetu gminy Strzegom na 2014 rok,
  c) ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2014 roku,
  d) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzegom
  na lata 2014-2032”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom
  na lata 2015-2024.

 10. Projekt budżetu gminy Strzegom na 2015 rok.
  1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
  uchwały budżetowej.
  3) Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej
  i Mieszkaniowej przez jej przewodniczącego.
  4) Odczytanie stanowiska burmistrza Strzegomia do opinii i wniosków Komisji Budżetu,
  Finansów, Planowania i Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
  5) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  6) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Strzegom na rok 2015.

 11. Interpelacje.

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.