Kolejne przydomowe oczyszczalnie

247

Na przestrzeni ostatnich 8 lat władze gminy Świdnica przeznaczyły ponad 2,3 mln zł dofinansowania na budowę 214 przydomowych oczyszczalni ścieków, lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. Tylko w tym roku kolejnych 29 umów z 4 sołectw uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 405 tys. zł.

Z gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni skorzystali już mieszkańcy sołectw: Modliszów, Panków, Stachowice, Wieruszów, Gogołów, Sulisławice, Pogorzała, Wiśniowa. O dofinansowanie w roku 2017 mogli ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub w części mieszkalnym zlokalizowanym na obszarze nieprzewidzianym do skanalizowania w systemie zbiorczym (zgodnie z koncepcją kanalizacji Gminy Świdnica), z miejscowości: Gogołów, Krzczonów, Miłochów i Niegoszów.  W tym roku największa ilość przydomowych oczyszczalni powstanie w Krzczonowie (15).

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

–        35 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni przeznaczonej ścieków w budynku wielorodzinnym, dla więcej niż 15 osób

–        12 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków przeznaczonej dla 15 osób i mniej,

–         10 000,00 zł – w przypadku szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).

Dofinansowaniu podlegają:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą:
na złożu biologicznym lub osadzie czynnym
Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze.
Tylko te instalacje, których budowę rozpoczęto po ogłoszeniu naboru.
Gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do których należy m.in. kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, przyjmując od kilku lat  uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, stwarza mieszkańcom gminy Świdnica dogodne warunki budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo takie działanie przyczyni się do szybszego uporządkowania gospodarki ściekowej – podkreśla wójt Teresa Mazurek.