ZOL zapewni opiekę całą dobę

  1021

  Jak wygląda procedura przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego? Jakie dokumenty należy wypełnić?

  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to miejsce, w którym przez całą dobę zapewnia się fachową i medyczną opiekę tym pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na zły stan zdrowia nie mogą też przebywać w środowisku rodzinnym. ZOL zapewnia pielęgnację, leczenie, rehabilitację, pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Na oddziale chory przebywa do czasu poprawy stanu zdrowia.

  Podstawą skierowania pacjenta do zakładu jest:

  – wniosek lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,

  – wywiad pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthela,

  – zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza opiekującego się pacjentem na oddziale szpitalnym,

  – decyzja o wysokości emerytury,

  – kserokopie wypisów z pobytów w szpitalu.

  Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

  Sanatoria Dolnośląskie długoterminową opiekę nad osobami starszymi oferują w 3 obiektach:„Biały Orzeł” w Sokołowsku, „Waligóra” w Sokołowsku oraz w Rościszowie. W każdym z nich świadczona jest całodobowa opieka pielęgniarska oraz codzienna rehabilitacja. W każdym z tych obiektów świadczone są usługi w ramach NFZ, ale nie są to pobyty bezpłatne (pobierane jest 70% świadczenia). Dodatkowo w „Białym Orle” można skorzystać z pobytów komercyjnych – pełnopłatnych. Do ośrodków nie są przyjmowane osoby z chorobami psychicznymi, nowotworem oraz nałogami.

  Zgodnie z zawartą umową, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje opiekę medyczną nad pacjentem, w tym koszty leczenia i rehabilitacji. Pacjent bądź jego rodzina pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania. Aby skorzystać z tej formy finansowania, należy złożyć odpowiednie dokumenty, wypełnione przez lekarza pierwszego kontaktu, które następnie trafiają do Dyrektora ds. Lecznictwa celem kwalifikacji do przyjęcia pod opiekę w ZOL. Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym jest tymczasowy – o jego długości decyduje lekarz, ale na prośbę bliskich bądź samego chorego może on zostać w każdej chwili wypisany, a dalsza opieka nad chorym członkiem rodziny staje się obowiązkiem najbliższych.

  Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze należące do spółki „Sanatoria Dolnośląskie” to jedne z nielicznych w regionie ośrodki ze stałym dostępem do lekarzy specjalistów, a także mające na miejscu w pełni wyposażony dział rehabilitacji. Ideą, jaka przyświeca naszym ośrodkom, jest stworzenie pensjonariuszom rodzinnej atmosfery, pozwalającej na GODNE życie w otoczeniu osób gotowych nieść im pomoc przez całą dobę. To, co nas wyróżnia na tle konkurencji, to liczne warsztaty terapeutyczne mające na celu zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i umysłowego naszych pensjonariuszy. Nie bez znaczenia jest także wyposażenie obiektów w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, umożliwiający zapewnienie wysokiej jakości usług i spełnienie standardów europejskich dla tego typu świadczeń. Pełne wyposażenie w sprzęt oraz warunki techniczne i sanitarne pozwalają na kompleksową obsługę chorych. Wysoka jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wysoko wykwalifikowany personel, u których wyrównanie poziomu wiedzy odbywa się poprzez systematyczne szkolenia personelu.

  W naszej kulturze tkwi jeszcze przekonanie, że moralnym obowiązkiem jest pomaganie najbliższym w trudnych sytuacjach, takich jak starość czy choroba. Postawa pomocy rodzicom czy najbliższym w każdej z tych sytuacji jest społecznie akceptowana i pozytywnie oceniana. Bywają jednak i takie sytuacje, kiedy ta praktyczna reguła pomocy naszym podopiecznym nie może zostać urzeczywistniona, kiedy na drodze do jej realizacji pojawiają się obiektywne przeszkody od nas niezależne i przez nas niezawinione. Dlatego rozwiązaniem takiej sytuacji jest „GODNY ZAUFANIA” zakład opiekuńczo–leczniczy. Pensjonariusz, który trafia do naszego obiektu, nie czuje się samotny. Ma wokół siebie życzliwy personel, który zapewnia mu opiekę, rehabilitację i udział w warsztatach specjalistycznych i terapiach zajęciowych. Ponadto każdy z pensjonariuszy ma możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem lub innym terapeutą.

  Barbara Grzegorczyk, Prezes Zarządu „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o.