Zmiany w zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym

  392

  Od 14 sierpnia tego roku obowiązują nowe regulacje dotyczące zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego. Co się zmieniło? 

  Nowe przepisy wprowadzają możliwość skorzystania z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka albo innego ubezpieczonego członka rodziny, który przerwie pracę lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w przypadku:

  • śmierci matki dziecka (także niepodlegającej ubezpieczeniu chorobowemu) lub porzucenia przez nią dziecka,
  • gdy matka dziecka (również niepodlegająca ubezpieczeniu chorobowemu) legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki powstanie po urodzeniu dziecka.

  Nowe przepisy przewidują dodatkowe sytuacje, w których przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat. Są to: poród, choroba, pobyt w szpitalu rodzica dziecka niebędącego małżonkiem ubezpieczonego.

  Ponadto od 14 sierpnia tego roku rodzic dziecka, ojczym oraz macocha zostali uznani za członków rodziny, nad którymi opieka w razie ich choroby uprawnia do pobierania zasiłku opiekuńczego.

  Ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje także prawo do zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 8 tygodni w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę (wymiarze 8 tygodni po porodzie), legitymującą się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, której stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.