Kto i w jaki sposób może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu składek?

  2033

  Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza brak zaległości wobec ZUS na podstawie faktycznego stanu konta rozliczeniowego w dniu wystawienia tego zaświadczenia.  Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie. 

  Wniosek o wydanie tego rodzaju zaświadczenia (wzór znajduje się na pue.zus.pl) można złożyć w swoim oddziale ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)  albo przesłać pocztą. Na wniosku należy znaczyć, w jakiej formie chcemy otrzymać zaświadczenie: elektronicznej czy papierowej. Jeśli zdecydujemy się na wersję papierową, to czy chcemy, aby była ona wysłana pocztą czy też odbierzemy ją osobiście. Warunkiem otrzymania zaświadczenia w formie elektronicznej jest posiadanie konta na PUE.

  Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu?

  Zaświadczenie zostanie wystawione wówczas, gdy na dzień jego wypisania płatnik nie zalega w opłacaniu składek. Stan rozliczeń potwierdzany w zaświadczeniu jest ustalany na podstawie zaksięgowanych na koncie płatnika danych z prawidłowo wypełnionych i przekazanych dokumentów rozliczeniowych oraz dokonanych przed przedsiębiorcę wpłat na fundusze, na które ma on obowiązek wpłacać składki. Płatnik korzystający z ulg (np. odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności z tytułu składek na raty) może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, jeżeli w terminie opłaca raty oraz na bieżąco opłaca należne składki.  Wtedy w zaświadczeniu zostanie potwierdzony fakt korzystania z ulgi.

  W jakim terminie jest wydawane zaświadczenie?

  Płatnik, który nie ma zadłużenia na koncie i nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych, nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie  wyjaśniające ani nie korzysta z ulgi, może ,,od ręki” otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. W pozostałych przypadkach ZUS wystawia zaświadczenia niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni od wpływu wniosku. Jeżeli na koncie występuje zadłużenie, ZUS w podanym wyżej terminie wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia.

  Jak potwierdzić, czy przedstawiane przez daną osobę zaświadczenie o niezaleganiu jest autentyczne?

  Można skorzystać  z bezpłatnej usługi umożliwiającej poświadczenie autentyczności  wydanego zaświadczenia. W tym celu na stronie https://ssl.zus.pl/zn trzeba podać następujące dane:

  numer zaświadczenia,

  typ identyfikatora i jego numer,

  datę wydania zaświadczenia.

  Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk ,,szukaj”, wówczas zostanie potwierdzone, czy zaświadczenie zostało wydane przez ZUS. Jeśli nie zostanie potwierdzone wystawienie zaświadczenia, należy skontaktować się  z oddziałem ZUS, który wystawił weryfikowane zaświadczenie o niezaleganiu. Autentyczność zaświadczania o niezaleganiu można także potwierdzić w najbliższej jednostce ZUS.

  ZUS nie pobiera opłat za wystawienie zaświadczenia. Potwierdzenie autentyczności zaświadczenia również jest bezpłatne.