Jakie są konsekwencja nieopłacania składek do ZUS w terminie?

    934

    Przedsiębiorca, który nie opłaca składek w wyznaczonym terminie, może zostać obciążony odsetkami za zwłokę, dodatkową opłatą czy też kosztami egzekucyjnymi.

    Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w odpowiednich terminach, czyli do 5, 10, albo 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc ubiegły. Kiedy składki są opłacane po terminie, do wpłacanej kwoty należy doliczyć odsetki za zwłokę, naliczone do dnia wpłaty włącznie. W przeciwnym razie na koncie pozostanie zadłużenie z tytułu składek. Jeżeli płatnik nie wywiązuje się z obowiązków, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła upomnienie, którego kosztami obciążony jest płatnik. W upomnieniu ZUS wskazuje kwotę i okres zadłużenia, jego rodzaj i wysokość, numer rachunku na jaki należy wpłacić wskazaną kwotę oraz wysokość należnych kosztów upomnienia (obecnie jest to 11,60 zł). W upomnieniu wskazany jest również termin płatności. Brakujące pieniądze należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Jeśli w wyznaczonym terminie zadłużenie nie zostanie uregulowane, ZUS ma obowiązek przymusowego wyegzekwowania należności, np. przez zajęcie rachunku bankowego, co wiąże się z obciążeniem płatnika kosztami egzekucyjnymi. Jeżeli płatnik uchyla się od opłacania składek albo opłaca je w zaniżonej wysokości, wówczas Zakład może wymierzyć mu dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych należności. Od tej decyzji płatnik może odwołać się do sądu.