Dobromierz inwestuje – budżet na rok 2018 przyjęty jednogłośnie

  111

  Podczas grudniowej sesji, Rada Gminy Dobromierz uchwaliła przedstawiony przez wójta Jerzego Ulbina budżet na 2018 rok.

  Plan dochodów przyjęto na poziomie 32.811.457,24 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 22.364.236,20 zł, dochody majątkowe w kwocie 10.447.221,04 zł. Założono, że plan wydatków wyniesie 39.539.082,24 zł, w tym: wydatki bieżące 20.778.778,60 zł i wydatki majątkowe 18.760.303,64 zł.

  Najistotniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji:

  – Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie.
  – Opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej.
  – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie.
  – Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin.
  – Rozbudowa kanalizacji na ul. Zielonej oraz kanalizacji i wodociągu na ul. Podgórnej w Dobromierzu.
  – Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
  – Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej i ul. Sportowej w Dobromierzu.
  – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Serwinów – Szymanów.
  – Modernizacja remizy strażackiej w Gniewkowie.
  – Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce.
  – Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej w Gniewkowie.
  – Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie.
  – Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej.
  – Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.
  – Zakup i montaż siłowni plenerowych w Kłaczynie, Dzierzkowie, Czernicy i Borowie.
  – Prace projektowe i przygotowawcze związane z budową świetlicy w Szymanowie.
  Istotnym punktem sesji było również podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz, której celem jest przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy w perspektywie długoterminowej oraz dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy i jej zdolności kredytowej.

  – Przyszłoroczny budżet jest ambitny, kreatywny i realny do wykonania. Pod względem zaplanowanych zadań będzie to wyjątkowy rok. Dzięki dobremu przygotowaniu wniosków ruszamy z inwestycjami współfinansowanymi z Unii Europejskiej. Mamy stabilną sytuację finansową, spadło zadłużenie i możemy przystąpić do realizacji kluczowych dla mieszkańców naszej gminy inwestycji – komentuje wójt Jerzy Ulbin.