Czy renta rodzinna przysługuje po mężu matki?

  543

  Mam 21 lat i jestem studentem. Miesiąc temu zmarł mąż mojej matki (wzięli ślub, gdy miałem 18 lat). Od kilkunastu lat był on zatrudniony jako pracownik. Czy mam szansę na rentę̨ rodzinną po nim, mimo że nie był moim biologicznym ojcem?

  Tak. W zakresie uprawnień do renty rodzinnej dzieci drugiego małżonka są traktowane tak samo jak dzieci własne. Co więcej, fakt, iż występujący o rentę był pełnoletni w chwili zawarcia związku małżeńskiego przez matkę, nie ma wpływu na jego prawo do renty rodzinnej. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem uzyskania prawa do renty rodzinnej przez dziecko, które ukończyło16 lat, jest kontynuowanie nauki w szkole.

  Pod pojęciem „nauki w szkole” należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym. Renta przysługuje do ukończenia 25 lat. Ale jeśli dziecko osiągnie 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przysługuje do zakończenia tego roku studiów. Dziecko ma prawo do renty rodzinnej bez względu na wiek, jeżeli stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 25 roku życia.

  Jestem na rencie stałej. Do emerytury w podwyższonym wieku brakuje mi 7 miesięcy. Czy będę musiał składać w ZUS wniosek o emeryturę i kiedy?

  Zgodnie z przepisami (art. 24a) ustawy emerytalnej, emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek uprawniający do tej emerytury oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zakład przyznaje z urzędu emeryturę od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania w ZUS żadnych wniosków. Proszę także pamiętać, że przyznana z urzędu emerytura nie może być niższa niż dotychczas pobierana przez Pana renta z tytułu niezdolności do pracy.