Układ ratalny w ZUS 
dla przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie

1687

Prowadzisz jednoosobową działalność i masz zaległości  w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne? Możesz złożyć wniosek o układ ratalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dziś wyjaśniamy kiedy można starać się o rozłożenie długu na raty.

Co to jest układ ratalny?

Układ ratalny to możliwość spłaty zadłużenia z tytułu składek w miesięcznych ratach, w okresie uzgodnionym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Korzyści z układu ratalnego

Będziesz mógł spłacać zadłużenie przez dłuższy okres. Od następnego dnia po dniu, w którym złożysz wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty, ZUS nie będzie naliczał odsetek, a jedynie opłatę prolongacyjną. Stanowi ona 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Zostanie zawieszone prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Co musisz zrobić, aby ubiegać się o rozłożenie zadłużenia na raty?

musisz złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem.

musisz opłacać bieżące składki, jeżeli nadal prowadzisz działalność.

musisz zapłacić koszty egzekucyjne, jeżeli masz w ZUS zadłużenie z tego tytułu

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty

informację o tym, co chcesz, aby ZUS rozłożył na raty (okres zadłużenia, kwota zadłużenia),

Twoją propozycję spłaty zadłużenia – termin płatności rat, ich liczbę i wysokość, wskazanie powodów zaprzestania (lub niepełnego) opłacania składek,

wyczerpującą informację i uzasadnienie wskazujące, że nie jesteś w stanie jednorazowo uregulować zadłużenia,

określenie rodzaju pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz, jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą

Podstawowe dokumenty, jakie powinieneś dołączyć do wniosku

oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (formularze dostępne w ZUS lub na stronie www.zus.pl),

dokumenty obrazujące Twoją kondycję finansową oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznania PIT, wyciąg z księgi przychodów i rozchodów, za ostatnie 3 lata),

dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą.

UWAGA!

Jak złożyć wniosek

pisemnie – za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej bądź osobiście w każdej jednostce ZUS,

ustnie do protokołu (w jednostce ZUS) – protokół powinien być podpisany przez Ciebie oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził,

elektronicznie – z pomocą portalu pod adresem pue.zus.pl. Aby wysyłać wnioski do ZUS i otrzymywać odpowiedzi za pośrednictwem portalu, czyli skrzynki podawczej ZUS, musisz posiadać profil PUE oraz podpis elektroniczny, czyli bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu albo podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

telefonicznie – za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): 801 400 987* – z telefonów stacjonarnych, 22 560 16 00* – z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Aby złożyć wniosek w tej formie, musisz mieć profil na platformie PUE.

Za tydzień: kiedy ZUS może pozostawić wniosek bez rozpoznania, kiedy ZUS może odmówić rozłożenia zadłużenia na raty, kiedy umowa ratalna ulega rozwiązaniu i co zrobić, kiedy sytuacja finansowa spłacającego układ ratalny ulegnie zmianie.

Masz pytanie do tego tematu? Napisz: rzecz.walbrzych@zus.pls