Czy można dostać dopłatę z ZUS na inwestycje, jakie realizuję w firmie?

1278

Jestem przedsiębiorcą w branży budowlanej, zatrudniam ponad dwudziestu pracowników i słyszałem o dofinansowaniu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Proszę o rozwinięcie tematu.

Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto i na jakie działania może ubiegać się o dofinansowanie? 

Program dofinansowania projektów adresowany jest do wszystkich pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z ZUS można otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 500 tys. zł.

Wsparciu finansowemu podlegają:

1) projekty doradcze, nastawione na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

2) projekty inwestycyjne, odnoszące się do aspektu bezpieczeństwa technicznego oraz

3) projekty doradczo-inwestycyjne, łączące opisane wyżej działania.

Projekty badawcze, na które przyznawane jest dofinansowanie, to np.: przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami, wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników w miejscu pracy. Projekty inwestycyjne to np. zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, mat, obrzeży, krawędzi, urządzeń oczyszczających powietrze, urządzeń i elementów wentylacji, podestów, platform, podnośników. Pełna lista projektów dostępna jest na stronie zus.pl.

Co ważne, poziom dofinansowania przez ZUS został zróżnicowany ze względu na wielkość przedsiębiorcy starającego się o wsparcie, a mierzony jest liczbą zatrudnionych pracowników (wprowadzono rozróżnienie na mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorcę). W zależności od charakteru realizowanego projektu, przedsiębiorca może uzyskać 20, 60, 80 lub 90 proc. dofinansowania ogólnego budżetu projektu.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie składają do ZUS wniosek, który następnie podlega ocenie. Po pozytywnej ocenie wniosku, podpisywana jest umowa na realizację projektu, po czym w dwóch transzach przekazywane są środki finansowe. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy, a kolejna po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia – w terminie 30 dni od pozytywnego odbioru całego projektu przez eksperta.

Druk wniosku na dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia oraz szczegółowe wyjaśnienia do wniosku zamieszczono na stronie zus.pl, w zakładce „Prewencja i rehabilitacja – Prewencja wypadkowa”. Tam również dostępne są pełne informacje na temat całego programu dofinansowania, podano też konkretne kwoty dofinansowania dla poszczególnych projektów. Instrukcję do wypełnienia wniosku opracowano po to, aby krok po kroku pomóc przedsiębiorcom prawidłowo uzupełnić dokumentację. Wnioski o dofinansowanie od przedsiębiorców z całego kraju przyjmowane są w trybie ciągłym. Należy je składać w wersji papierowej na adres: Departament Prewencji i Rehabilitacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5; 01-748 Warszawa. Szczegółowe informacje w sprawie dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 22/667-10-15 lub poprzez e-mail: SekretariatDpir@zus.pl